Inicio » EL AVIS LEGAL

EL AVIS LEGAL

EL AVIS LEGAL

A totes les pàgines de Web, haurà d’haver-hi un link o un Avis Legal on es podrà identificar el propietari, així com les condicions de utilització del Web, normativa, marca registrada etc.

La Avis Legal ha de ser fàcilment accessible ( des de totes les pàgines ) i contenir el següent:

Informació general.

Nom de l’empresa i dominació social; la seva residència o domicili o, en el seu defecte, la direcció d’un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva direcció de correu electrònic i qualsevol dades que permeti establi amb ell una comunicació directe i efectiva.

Les dades de la seva inscripció en el Registre Mercantil en el que, si s’escau, estiguin inscrits o d’aquell altre registre públic en què ho estiguin per l’adquisició de personalitat jurídica o nomes a efectes de publicitat

Propietat intel·lectual i ús dels continguts.

Per contingut s’entén el text, imatges, animacions, base de dades, programes informàtics i demés elements gràfics o sonors de la pàgina de la seva WEB

Grup d’empreses

En el cas de que es tracti d’un grup d’empresarial, seria un lloc on relacionar les empreses que component el grup. En el cas de que les dades personals recollides puguin ser cedides a les empreses del grup ha d’haver un link en aquest punt, per informar correctament els usuaris.

Protecció de dades

Si ho desitgen en el AVIS LEGAL pot incloure un apartat per la POLITICA DE PRIVACITAT, però a partir del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, s’aconsella un apartat separat.

Avis legal

Benvingut la pàgina WEB de FARMACIA ELVIRA TALLADA

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepte les clàusules detallades en aquest document.

1-IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que Nombre Empresa es un domini de l’empresa Nombre de Empresa amb domicili social en c/…… i amb telèfon +……..

La societat es denomina Nombre Empresa con CIF…… que figura inscrita en el Registre Mercantil de …… Tomo …. Llibre…… Sec …… Foli …… Fulla GE…

2-NORMES D’UTILITZACIÓ

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conte, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FARMACIA ELVIRA TALLADA  o les empreses del seu grup son titulars o amb llicencies legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.

De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.

FARMACIA ELVIRA TALLADA  no es responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

FARMACIA ELVIRA TALLADA  no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, boquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions

  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.

  • Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícits o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5- Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.